Phổ biến pháp luật  

10 điểm mới cán bộ, công chức, viên... 02-07-2020       21:47
Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được... 25-06-2020      22:25
Luật số Luật số 52/2019/QH14 được Quốc... 25-06-2020       22:00
Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày... 21-06-2020      0:49
Thông tư số 10/2020/TT-BTTT ngày... 21-06-2020       0:46
Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày... 21-06-2020      0:42
Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử... 09-06-2020       2:02
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 29... 09-06-2020      1:50
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo