Luật số Luật số 52/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019

Lúc 10:00 ngày 25-06-2020

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Xem toàn văn Luật số 52/2019/QH14 tại đây


Người đăng: Đổng Thanh Giang
Tin cùng chuyên mục
© 2015 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ
Đường ĐT852B, Bình Hiệp A, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
ĐT: 02773 670 721 - Fax: 02773 670 081
Email: ttythlapvo@gmail.com
Facebook: facebook.com/bvdklapvo